Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název 
    Obec Otnice

2. Důvod a způsob založení 

Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích. Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:  

  • Hlava I. Obecná ustanovení
  • Hlava II. Samostatná působnost obce
  • Hlava III. Přenesená působnost
  • Hlava IV. Orgány obce
  • Hlava V. Orgány zastupitelstva
3. Organizační struktura 
 
Obecní úřad Otnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.
 
Obecní úřad:
  • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.
 
5. Případné platby můžete poukázat 
    Komerční banka, a.s. 
    2724731/0100 
 
6. IČ: 00 292 206 (nejsme plátci DPH)
 
7. Rozpočet v tomto a předchozím roce


8. Žádosti o informace 

Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě je li to možné.
Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Pro podání písemné žádosti a pro podání odvolání je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99"
Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů 


9. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Otnice (dále jen OÚ).
Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ. 
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
Odvolání musí obsahovat:

Jméno, příjmení, adresu žadatele
proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
datum podání odvolání
vlastnoruční podpis žadatele  


10. Opravné prostředky  

Poskytnutí informací do 15dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3.
Prodloužení lhůty maximálně do 10 dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3.
Rozhodnutí o odepření informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1
Odložení žádosti do 3 dnů § 14 odst. 3 b)
Výzva k upřesnění žádosti do 7 dnů § 14 odst. 3 a)
Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna do 30 dnů § 14 odst. 3 a)
Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1
Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst.4
Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3 


11. Formuláře 
Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz 

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 

13. Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

- ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
- usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
- zákon č. 106/1999 Sb  O svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 500/2004 Sb.  Správní řád
- zákon č. 128/2000 Sb.  O obcích
- zákon č. 72/2012 Sb.  O obcích - změny z r. 2012
- zákon č. 133/2000 Sb.  O evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 565/1990 Sb.  O místních poplatcích
- zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon
- zákon č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník
- zákon č. 90/2012 Sb.  O obchodních společnostech a družstvech
- zákon č. 101/2000 Sb  O ochraně osobních údajů
- zákon č. 134/2016 Sb.  O veřejných zakázkách
- zákon č. 250/2000 Sb.  O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 14/2017 Sb.  ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Organizační řády
Interní předpisy a směrnice

  
14. Sazebník úhrad za poskytování informací
      Sazebník úhrad není zpracován

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 


16. Seznam organizací 

Základní škola a mateřská škola Otnice
Obecní knihovna
Myslivecký spolek Hubert
Rybářský spolek
TJ Sokol Otnice
ZO Otnice Český svaz zahrádkářů
ZO Otnice Český svaz chovatelů
ZO Otnice Český svaz včelařů


Odpovědi na doručené žádosti

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti