Evidence obyvatel

Kdo ohlašuje místo pobytu:
  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonůmzákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 
Kde:
  • Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním nebo městském úřadu, popř. na úřadech městských částí.
 

Jaké doklady s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Správní poplatky:

  • ohlášení změny místa trvalého pobytu   50,- Kč.
  • děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti