Odpadové hospodářství

Každý občan je povinen komunální odpad odkládat na místa určená obcí, v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky, tzn. třídit:

- biologické odpady
- papír
- plasty včetně PET lahví
- sklo
- kovy
- nebezpečné odpady
- objemný odpad
- jedlé oleje a tuky
- textil
- směsný komunální odpad
 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Barevné rozlišení sběrných nádob

- papír, barva modrá,
- plasty, PET lahve, barva žlutá
- sklo, barva zelená
- jedlé oleje a tuky, barva zelená s nápisem OLEJE A TUKY
- bioodpad, barva hnědá
 
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Rozmístění a počty sběrných nádob k 1.1.2023

Velký kontejner na papír je také u Základní školy.

Použité oděvy a textil lze ukládat také do kontejnerů určených pro sběr textilu před sběrným dvorem v ulici U Parku č.p. 537.


Sběrný dvůr odpadů

Kontakt

Ve sběrném dvoře odpadů v ulici U Parku 537 lze odevzdat papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky, elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky, nebezpečný, stavební a objemný odpad.

Výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (baterie a akumulátory) lze odevzdávat také do sběrného boxu, který je umístěn v přízemí budovy Radnice, Dědina 479


Termíny svozu komunálního odpadu a tříděného odpadu

Svoz popelnic na komunální odpad probíhá ve 14-tidenních intervalech vždy ve čtvrtek v sudých týdnech.

Svoz kontejnerů na tříděný odpad probíhá v pravidelných termínech:
- plasty - 1x týdně, v pondělí v sudém týdnu, v úterý v lichém týdnu
- papír  -  1x za dva týdny, vždy v úterý v sudém týdnu
- bioodpad - 1 x za dva týdny, vždy v pátek v lichém týdnu
- barevné i bílo sklo (zelený kontejner) - 1 x za měsíc 
 

Svoz odpadů zajišťují firmy

- RESPONO a.s. - svoz popelnic na komunální odpad a kontejnerů na tříděný odpad 
DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou - kontejner na textil před sběrným dvorem v ulici U Parku č.p. 537
- TextilEco a.s. Boskovice - Kontejner na parkovišti v ulici Boženy Němcové – svoz provádí
- EKO-PF spol.s.r.o. Hlincová Hora - svoz použitých jedlých tuků a olejů
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti