Volba prezidenta republiky

2. kolo se uskuteční :

 

v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební místnost: budova radnice, Dědina 479, Otnice
 

Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti. Voliči bude umožněno hlasovat po prokázání totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.

 

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNBKA

Voliči, kteří se ze závažných zejména zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti se mohou nahlásit na obecním úřadě nebo v první den voleb ve volební místnosti a členové komise je navštíví s přenosnou volební schránkou u nich doma.


VOLIČSKÝ PRŮKAZ

U obecního úřadu, v místě trvalého pobytu voliče lze zažádat o voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

O voličský průkaz lze žádost podat:

- v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 20. ledna 2023 do 16.00 hod., na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

- osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin 

 

 

 

4555965_2806678_volby
webdesign: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti