Petra Jedličková

Účetní
Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky. Sledování stavu finančních prostředků na bankovních účtech, kontrola zůstatků, příjem došlých faktur a provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, vydávání faktur včetně kontroly uhrazení, vedení nedoplatků, zajišťování inventarizace  majetku a závazků, sestavování účetní uzávěrky, vedení účetních knih, účtování o stavu a pohybu majetku, o výdajích a příjmech, výsledek hospodaření. Dotace – komplexní agenda vyhodnocení státních dotací včetně ekonomických povinností z dotačních smluv pramenících. Komunikace s krajským úřadem – ekonomické oddělení – tato činnost vždy v součinnosti se starostou obce.
 
Rozpočtář
Sestavování rozpočtu obce vč. rozpisu podle položek a jednotlivých organizací. Sledování rozpočtu, provádění úprav rozpočtu,
rozpočtových změn a celkové sledování hospodaření obce.

Matrikářka
Komplexní výkon matriční agendy – úmrtí, sňatky, ověřování podpisů a listin, změny jména a příjmení, vč. vydávání matričních dokladů a statistických hlášení, vítání narozených dětí v obřadní síni.

Mzdová účetní
Zajišťování výplaty a zúčtování platu, výpočet a provádění srážek z platu, zajištění agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociálním a zdravotním pojištění. Zasílání hlášení ZP a OSSZ o vyplacených mzdách zaměstnanců, vyplňování statist. hlášení o mzdách. Sepisování pracovních smluv a dohod o prac. činnosti nebo DPP vč. přihlášení zaměstnanců na OSSZ Vyškov a přihlášení u příslušné ZP zaměstnance, vedení ELDZ, zápočtové listy a odhlašování zaměstnanců.

Poplatky
Nájemné za pozemky
Provádění změn nájmů v obecních bytech

Pozemky
Evidence nemovitostí

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Otnice, prohlášení o přístupnosti