Výběrové šetření v domácnostech - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,  o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2019" , které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky.  Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 89/1995 Sb., o státní statistické službě vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.