Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v budově radnice, Dědina 497, Otnice.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:

  • občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
  • občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (nejpozději ve středu 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který je u Obecního úřadu Otnice zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci v tomto volebním okrsku hlasovat, může požádat Obecní úřad Otnice o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz může být voliči vydán nejdříve 9. května 2019 a nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin. Při ztrátě nebo odzicení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič může o voličský průkaz požádat:

  • osobně nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin u Obecního úřadu Otnice.
  • písemně tak, aby byla žádost doručena Obecnímu úřadu Otnice nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Obecního úřadu Otnice: gjdbb6j doručena nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hodin.
     

Formulář žádosti o voličský průkaz naleznete ZDE.

INFORMACE O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ

Veškeré informace naleznete zde: www.mvcr.cz