Povinně zveřejňované informace (1)

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace (1) >

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název 
    Obec Otnice
 
 
2. Důvod a způsob založení 
Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích. Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:  
 • Hlava I. Obecná ustanovení
 • Hlava II. Samostatná působnost obce
 • Hlava III. Přenesená působnost
 • Hlava IV. Orgány obce
 • Hlava V. Orgány zastupitelstva
 
3. Organizační struktura 
Obecní úřad Otnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.
 
           Obecní úřad:
 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.
 

 
5. Případné platby můžete poukázat 
    Komerční banka, a.s. 
    2724731/0100 
 
 
6. : 00 292 206  
    (nejsme plátci DPH.)
 
 
7. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
    2016, 2017, 2018, 2019
 
 
8. Žádosti o informace 
 • Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě.
 • Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Pro podání písemné žádosti a pro podání odvolání je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99"
 • Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
 • OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
 • Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
 • Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů 
 • Můžete použít i elektronický formulář
 
9. Příjem žádostí a dalších podání
 • Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Otnice (dále jen OÚ).
 • Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ. 
 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .jpg, .jpeg, .png. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
 • Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
 • Odvolání musí obsahovat:
  • Jméno, příjmení, adresu žadatele
  • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
  • datum podání odvolání
  • vlastnoruční podpis žadatele  
 
10. Opravné prostředky  
 • Poskytnutí informací do 15dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3.
 • Prodloužení lhůty maximálně do 10 dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3.
 • Rozhodnutí o odepření informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1
 • Odložení žádosti do 3 dnů § 14 odst. 3 b)
 • Výzva k upřesnění žádosti do 7 dnů § 14 odst. 3 a)
 • Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna do 30 dnů § 14 odst. 3 a)
 • Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1
 • Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst.4
 • Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3 
 
11. Formuláře 
     Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz 
 
 
 
 
13. Nejdůležitější předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Správní řád
 • Stavební zákon
 • Zákon č. 106/1999 Sb.o poskytování informací
 • Organizační řády
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Interní předpisy a směrnice 
  
 
14. Sazebník úhrad za poskytování informací
      Sazebník úhrad není zpracován
 
 
 
            
16. Seznam organizací 
 • Základní škola a mateřská škola Otnice
 • Obecní knihovna
 • Myslivecký spolek Hubert
 • Rybářský spolek
 • TJ Sokol Otnice
 • ZO Otnice Český svaz zahrádkářů
 • ZO Otnice Český svaz chovatelů
 • ZO Otnice Český svaz včelařů