Obecně závazná vyhláška č. 4/2001

o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území obce OTNICE

Zastupitelstvo obce Otnice schválilo dne 13.12.2001 podle ustanovení §10 písm. d), a §84 odst. 2, písm. i), zák. 128/2000 Sb. o obcích a zák. o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku o zakládání, údržbě a ochraně zeleně a pravidelné údržbě ostatní zeleně a pozemků v obvodu obce Otnice.

Článek 1.
Základní ustanovení

 1. Účelem vyhlášky je legislativně zabezpečit zakládání, údržbu a ochranu zeleně na území obce Otnice
 2. Z důvodu zvýšeného výskytu zaplevelených pozemků (i neobdělávaných) v katastru obce zabezpečit pravidelnou ochranu pozemků proti zaplevelování.
 3. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické i právnické subjekty na území obce Otnice.

Článek 2.
Vymezení pojmů

 1. Zeleň – všechny plochy porostlé vegetací na území sídel i ve volné krajině, které jsou využívány pro různé funkce. Patří k nim i prvky liniového a bodového charakteru (aleje, břehové prostory, soliterní dřeviny), zemědělské i neobdělávané pozemky v katastru.
 2. Zeleň sídelní – plochy zeleně nacházející se na území obce
  a) veřejná – veřejně přístupné plochy zeleně na území obce Otnice
  b) vyhražená – zeleň omezeně přístupná nebo nepřístupná veřejnosti (zeleň u škol apod., zeleň u soukromých budov).
 3. Zeleň ostatní – pozemky trvale zatravněné a pozemky zemědělské (i neobdělávané) v celém územním obvodu obce Otnice.

Článek 3.
Obecné požadavky

 1. Zeleň musí být rozvíjena dle ekologických, urbanistických, estetických a technických zásad.
 2. Tvorbu, údržbu a ochranu zeleně v obci a dohled nad údržbou pozemků (i neobdělávaných) řídí obecní úřad. Povinností právních subjektů vlastnících nemovitosti je udržovat patřičné zelené plochy, pokud je obecním úřadem jejich zřízení určeno.
 3. Výchozím podkladem pro plánovité zakládání, údržbu a ochranu sídelní a ostatní zeleně jsou:
  • územně plánovací dokumentace obce
  • zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
  • zákon č. 61/64 Sb. o rostlinné výrobě
  • zákon o rostlinolékařské péči č. 147/1996 Sb.
 4. Povinnost zajistit pravidelnou údržbu veřejné a ostatní zeleně a pozemků (i neobdělávaných) mají všechny právnické a fyzické osoby, kterým přísluší právo vlastnictví pozemku, na kterém se zeleň nachází.

Článek 4.
Ochrana zeleně

 1. Zeleň je dovoleno užívat způsobem přiměřeným jejímu účelu a jakékoliv poškozování je nepřípustné.
 2. Skládky a výkopy prováděné v objektech veřejné zeleně v obci musí být povoleny obecním úřadem Otnice.
  Jakékoli zásahy do zeleně v krajině projednává referát životního prostředí Okresního úřadu Vyškov.
 3. Při užívání sídelní a ostatní zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho, co by narušovalo nebo ohrožovalo účel, jemuž veřejná zeleň slouží. Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak je nepřípustné zejména:
  • vypalovat travní prostory,
  • trhat květiny a plody ovocných a okrasných dřevin, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně,
  • znečišťovat plochy zeleně, svévolně přemísťovat veřejná zařízení, vyvěšovat plakáty, upevňovat dopravní značení a jiné předměty na dřeviny,
  • vjíždět vozidly na plochy zeleně a to i na plochy připravené pro její realizaci,
  • umísťovat skládky materiálu, instalovat prodejní stánky, reklamní panely, kontejnery a jiná zařízení omezující růst, rozvoj a údržbu zeleně,
  • provádět jakékoliv úpravy a výsadby na veřejných plochách bez souhlasu obecního úřadu Otnice.
 4. Vlastníci (uživatelé) všech pozemků (i neobdělávaných) jsou povinni dbát o to, aby jejich pozemky nebyly zdrojem šíření plevelů. K tomuto účelu jsou povinni dvakrát ročně, a to do konce května a v polovině srpna zajistit posečení vzrostlých plevelů, aby se tak zabránilo vývinu semen a jejich rozšíření větrem.

Článek 5.
Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

 1. Dřeviny jsou chráněny dle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb. před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana podle zvláštních předpisů.
 2. Povolení ke kácení dřevin, pokud je třeba souhlasu dle zákona, vydává orgán ochrany přírody, kterým je referát životního prostředí Okresního řadu Vyškov.
 3. Přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny jsou postihovány podle zákona č.114/92 Sb.
 4. Ohodnocení dřevin rostoucích mimo les a výpočet výše náhradního plnění za ekologickou újmu bude prováděn dle metodiky doporučené Českým ústavem ochrany přírody.

Článek 6.
Sankce

 1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je přestupkem, nejde-li o trestný čin a je postihováno podle zákona č.200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 2. Právnické osobě nebo fyzické osobě s oprávněním k podnikání může být za porušení povinností daných touto vyhláškou uložena pokuta až do výše 200.000,-Kč, fyzické osobě až do výše 10.000,-Kč podle zákona č.128/2000 Sb.
 3. Dojde-li k porušení zvláštního předpisu, bude postupováno podle sankčních ustanovení tohoto předpisu.
 4. Uložení pokuty nezbavuje právní subjekty uvedené v předchozích ustanoveních povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může tak učinit obec sama na jejich náklady (případně uložit opakovaně pokutu).

Článek 7.
Kontrolní činnost

Dohled nad zakládáním, údržbou a ochranou zeleně provádí Obecní úřad Otnice.

Článek 8.
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška obce Otnice č. 2/96 ze dne 1.11.1996.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

 

Pavel Prokop v.r. starosta obce
Anna Lattenbergová v.r. místostarosta

 

Datum vyvěšení vyhlášky: 14.12.2001

Datum sejmutí vyhlášky: 2.1.2002