Výzva občanům - neurčité vlastnictví k nemovitostem

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), na základě kterého je Český úřad zeměměřický a katastrální povinen předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitostech, u nichž není osoba, dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný, označena dostatečně určitě.

Tyto údaje ÚZSVM předá obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Obecní úřad tyto údaje zveřejní na úřední desce za účelem dohledání vlastníka.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit, má se za to, že nemovitost je opuštěná (jedná se o takové nemovitosti, k jejichž vlastnictví se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně). Po uplynutí 10 let (tj. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené v tomto seznamu vlastnické vztahy, může se obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM, kde této osobě sdělí jak dále podle zákona postupovat.