Zápis č. 17/2011

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy z jednání ZO > Rok 2011 > Zápis č. 17/2011 >

Zápis   č. 17/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Otnice, konaného dne  28.11.2011

                            v 19,00 hod., na  O.Ú.  

Přítomni     :  Prokop, Muric, Havelka,  Mezuláník, Nedoma, Drabálek,

                     Sekaninová, Mgr. Pšenáková, Dufek, Ing. Bubla

Omluveni:     Ing. Špunar

Ověřovatelé:  Mgr. Pšenáková L.,  Nedoma J.

Zapisovatel:   Prokop Pavel

 

1. Program zasedání:

Zahájení

Volba zapisovatele a ověřovatelů

1. Schválení programu zasedání

2. Kontrola minulého zápisu

3. MěÚ Slavkov u Brna  - stavební úřad

4. MěÚ Slavkov – odbor ŽP

5. Schválení přijatých faktur

6. Sběrný dvůr odpadů

7. Přístavba MŠ - vícepráce

8. Inventury k 31.12.2011

9. Základní škola – přijetí fin. darů

10. Respono Vyškov – ceník na r.2012, smlouva

11. DSO Politaví – darovací smlouva

12. MŠ – žádost o dotaci na zateplení

13. Oprava chodníků v obci

14. Žádost p. Michalkiewice

15. Žádost VaK Vyškov – řad 1-1-1

16. Žádost manž. Rafajových

17. Úplatný prodej pozemku p.č. 1346/29

18. Dětské hřiště – žádost na ČEZ

19. Výměna zvonu na kostele sv. Aloise

20. DSO Politaví – návrh rozpočtu na r. 2012

21. Otnický SAD – výpůjčka sálu DD

Ostatní + došlá pošta, diskuze, závěr

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele a program zasedání.

                                                                                                              10-0-0       

2. Kontrola minulého zápisu:

Bod 15) – Oprava místních komunikací byla dokončena a fir. Přemysl Veselý Brno vyúčtována. Celkové náklady obce  300 575,- Kč. Opravu části komunikace před Dělnickým domem bude dodavatel fakturovat SúS Vyškov.  

Bod 22) – Starosta provedl vyhodnocení Slavnostního otevření ČOV, SD a Hasičky dne 25.11.2011. Poděkoval místostarostovi  a všem zainteresovaným za výbornou organizaci celé akce.

 

 

3. MěÚ Slavkov u Brna – stavební úřad:

a) VaK Vyškov – zastavení řízení k odstr. nepov. stavby  ČOV

b) K. Nehybka Klobouky – Usnesení č.201/2011 o přerušení řízení nep. stavby

 

4.  MÚ Slavkov – odbor ŽP:

a)  Manž. Kurešovi Šlapanice – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF 

b)  ČEPS Praha – souhlas se zásahem do význ. kraj. prvku, kácení pod NN

c)  VaK Vyškov – zastavení řízení k odstranění stavby ČOV

 

5. Schválení přijatých faktur:

a) Moraviapress Břeclav – Fa:20870555, sbírky zákonů na r. 2012

b) Rafaj Z. Otnice – Fa:25/2011, broušení a pastování podlahy na DD

c) Prostavby Brno – Fa:20112122, vícepráce na přístavbě MŠ

d) Gordic Blansko – Fa:2011501347, program evidence majetku

e) Hanol Brno – Fa:7313/11, aku vrtačka

f) MEVA Brno – Fa:20112508, eko-sklad na sběrný dvůr odpadů

g) A. Vojáček Brno – Fa:2011/146, váhy do sběrného dvora odpadů

h) P. Veselý Brno – Fa:111387, oprava místních komunikací

i) Ing. Matyáš Lovčičky – Fa:201138, projekt na opravu chodníků

j) Strabag Brno – Fa:1190960116, sběrný dvůr odpadů, závěr. vyúčtování

k) V. Nedoma Újezd u B. – Fa:2, TDI – sběrný dvůr odpadů

l) CO-EO Vyškov – Fa:1311, výběrové řízení na provozovatele SD

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktur dle bodu č.5, zápisu.               10-0-0

 

6.  Sběrný dvůr odpadů:

Dne 22.11.2011 obec převzala od f. Strabag Brno dokončené dílo „Sběrný dvůr odpadů Otnice“, bez závad. Dohlídka od SFŽP Praha se uskutečnila dne 25.11.2011, nebyly zjištěny závady. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č.2 k uzavřené smlouvě s dodavatelem, kterým se snižuje cena díla o 39 999,60 Kč.

Cena díla, včetně dodatku č.1 a 2 celkem:  11 705 685,40 Kč.   

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje  dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s f. Strabag Brno.         

                                                                                                              10-0-0

7. Přístavba MŠ - vícepráce:

Zastupitelé projednali rozpočet více a méněprací předložený f. Prostavby Brno.

Celková cena se navyšuje o 363 504,- Kč.

Ing. Bubla oznámil podjatost k tomuto bodu jednání, projednávání a hlasování se nezůčastnil.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.2 Smlouvy, kterým se navyšuje cena díla o  vícepráce v rozsahu 363 504,- Kč.                                                                9-0-0

 

8.  Inventury k 31.12.2011:

Zastupitelstvo projednalo návrh na složení jednotlivých inventarizačních komisí. Inventura majetku bude provedena k 31.12.2011. 

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí.                 10-0-0

 

9.  Základní škola – přijetí fin. darů:

Zastupitelé projednali žádost Základní a Mateřské školy Otnice o přijetí finančního daru  2 tis. Kč od p. Žigraie Otnice a  1 tis. Kč od Prima stavebniny Brno.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru od výše jmenovaných Základní a Mateřské škole Otnice, v celkové výši 3 tis. Kč.                                            10-0-0

 

10. Respono Vyškov – ceník na r.2012, smlouva:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci f. Respono Vyškov,  o cenách v roce 2012. I když dochází k navýšení cen za odpady, pro občany se poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu nemění.

Zastupitelé projednali návrh smlouvy s f. Respono Vyškov (vítěz výběrového řízení), na provozování sběrného dvora odpadů. Provozní doba sběrného dvora bude středa od 13,00 do 18,00 a sobota od 8,00 do 12,00 hod. Měsíční náklady na provoz dvora činí 10 673,- Kč + DPH.  Sběrný dvůr firma Respono oficiálně otevře po vyřízení veškerých formalit.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s f. Respono a.s. Vyškov na provozování sběrného dvora odpadů Otnice.                                                                       10-0-0

 

11. DSO Politaví – darovací smlouva:

Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy s DSO Politaví na turistické opočívadlo u rybníka v Hrubé dolině.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru od DSO Ždánický les a Politaví, a to turistickou cykloodpočívku v hodnotě 21 963,-Kč., do majetku obce.              10-0-0

 

12. MŠ – žádost o dotaci na zateplení:

Zastupitelstvo projednalo varianty bodového hodnocení připravované žádosti o dotaci na zateplení budovy Mateřské školy Otnice. V případě modelu 70 bodů by podíl obce činil 2,5 mil. Kč. Rozhodnuto bude po zvážení i jiného bodového výpočtu na zasedání dne 19.12.2011.

 

13. Oprava chodníků v obci:

Starosta informoval o projekt. dokumentaci na opravu chodníků v obci (Chaloupky u stavebnin, obchod p. Klvače a před starou hasičskou zbrojnicí). Projekt vypracoval ing. Matyáš Lovčičky. Žádost o stavební povolení, s potřebnými dotčenými orgány,  je předána na MěÚ Slavkov u Brna.

 

14. Žádost p. Michalkiewice:

Zastupitelé projednali žádost p. Michalkievicze Otnice 89 o povolení zpevnění svahu betonovými palisádami u RD 89, pro parkování dvou osobních vozidel.

Usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o zpevnění svahu pro parkování betonovými palisádami na obecním pozemku č.687, před RD č.p.89.                            10-0-0

 

15. Žádost VaK Vyškov – řad 1-1-1:

Zastupitelé projednali žádost  VaK Vyškov o stanovisko k prodloužení stoky E, a  vodovodního řadu 1-1-1 na konci ul. Milešovská  pro připojení novostavby RD na p.č.1009/2. Sítě budou uloženy do soukromého pozemku.

Usnesení:

Zastupitelstvo k uvedenému záměru nemá připomínky a se záměrem souhlasí.                                                                                                            10-0-0

16. Žádost manž. Rafajových:

Zastupitelstvo projednalo žádost manž. Rafajových Otnice 52, o stanovisko obce k záměru výstavby hospodářské budovy na pozemcích p.č. 338, 340, 341/2 a 342/2. Pozemky p.č. 341/2 a 342/2 které obec žadatelům odprodala, byly součástí pozemků pro občanskou vybavenost. Prodejem však toto začlenění není důvodné.    

Usnesení:

Zastupitelstvo souhlasí se stavbou hospodářské budovy na výše uvedených pozemcích. Současně prohlašuje, že prodejem pozemků p.č.341/2 a 342/2, tyto ztratily opodstatnění být zařazeny v ÚP obce do občanské vybavenosti.                                                                                                                      10-0-0

17. Úplatný prodej pozemku p.č. 1346/29:

Zastupitelstvo projednalo žádost p. Luďka Smetany Brno o odprodej obecního pozemku p.č. 1346/29, o výměře 114 m2.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje úplatný prodej pozemku p.č. 1346/29 o výměře 114 m2 v k.ú. Otnice,  p. Luďku Smetanovi  bytem 624 00 Brno, Podveská 2a, za cenu 10,80 Kč/m2.                                                                                   10-0-0

 

18. Dětské hřiště – žádost na ČEZ:

Zastupitelstvo projednalo nabídku p. V. Kolaříkové Otnice na zpracování  žádosti o dotaci na vybavení dětského hřiště. Žádost bude zaslána na dotační titul f. ČEZ.  

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje vypracování žádosti o dotaci na dětské hřiště. Garantuje finanční spoluúčast obce v případě přiznání dotace.                           10-0-0

19. Výměna zvonu na kostele sv. Aloise:

Zastupitelstvo projednalo návrh „Smlouvy o dílo“ na dodání nového zvonu do kostela sv. Aloise v Otnicích. Objednatelem bude Farnost Otnice. Obec přispěje částkou 100 tis. Kč. Celkové náklady asi 300 tis. Kč.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Farnosti Otnice  na pořízení nového zvonu do kostela sv. Aloise v Otnicích.                                                  10-0-0

 

20. DSO Politaví – návrh rozpočtu na r.2012:

Zastupitelé projednali  návrh rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2012.

Celkové příjmy i výdaje jsou navrženy na: 357 500,- Kč                    

 

21. Otnický SAD – výpůjčka sálu DD:

Zastupitelstvo projednalo žádost o.s. Otnický SAD o výpůjčku sálu Dělnického domu na 10.12.2011, za účelem uspořádání akce pro děti „Andělská šou“. Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje výpůjčku sálu Dělnického domu pro o.s. Otnický SAD na den 10.12.2011.                                                                                  10-0-0

 

Různé, interpelace:

-         Svolat, po dohodě s odborem ŽP Slavkov a Povodím Moravy, jednání za účelem řešení stavu vypuštěného rybníka v Hrubé dolině.

-         Dne 17.12. odpoledne  bude u vánočního stromu před radnicí setkání občanů a mládeže.

-         Informovat o sbírce na nový zvon na TKR a v obecním rozhlase.

 

Jednání zastupitelstva  starosta ukončil ve 21,00 hod.

Zapsal:  Prokop P.

 

 

 

 

 

    -------------------------------                                ----------------------------

    Mgr. Pšenáková Ludmila                                             Nedoma Josef  

 

 

 

 

--------------------

Prokop Pavel starosta