Povinně zveřejňované informace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace >
 1. Oficiální název 
  Obec Otnice
   
 2. Důvod a způsob založení 
  Obec Otnice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § l a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písni, c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích). 
   
 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.
   
 4. Kontaktní spojení 
   
 5. Případné platby můžete poukázat 
  Komerční banka, a.s.
  2724731/0100
   
 6. IČ 
  00 292 206
   
   
 7. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
  2015, 2014
   
 8. Žádosti o informace 
  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, lze využít i elektronickou poštu nebo telekomunikačních zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  U písemných žádostí je dnem podání den, kdy ji obdržel Obecní úřad Otnice, kde lze žádost podat. Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Pokud žádost tyto údaje neobsahuje, nejde o podání žádosti ve smyslu předmětného zákona.
  Po posouzení obsahu písemné žádosti může dojít k následujícím zjištěním: 
  • v případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel vyzván, ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel písemnou žádost do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti, 
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost se odloží a tato skutečnost je sdělena do tří dnů žadateli,
  Požadovaná informace je žadateli poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 30dnů od přijetí písemné žádosti, nebo od jejího upřesnění a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, nejvýše však o 10 dnů, přičemž žadatel je o prodloužení informován. 
   
 9. Příjem žádostí a dalších podání 
  Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem obecního úřadu. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetem ) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru na obecním úřadu.
  Pozn: K podávání žádostí prostřednictvím internetu slouží elektronická adresa: obec@otnice.cz 
   
  1. poskytnutím informace
  - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam)
  2. odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol)
  3. odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá starosta nebo jeho zástupce)

  Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:
  a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je obecní úřad příslušnému referátu krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
  b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je starosta zastupitelstvu obce.

  Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění). 

   
 10. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech.
   
 11. Formuláře
  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
  Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.
  Formuláře elektronické podatelny
  Interaktivní HTML formuláře
   
 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) 
   
 13. Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.
   
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací.
   
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
  Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů
   
 16. Seznam organizací
  Sbor dobrovolných hasičů
  Základní a mateřská škola
  Obecní knihovna